Вековни гори и лечебни води!

Новини и актуална информация

Важно

УКАЗАНИЯ за заявителите

Относно: заплащане на такса и осигуровки за издаване на позволителни за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица съгласно чл.120, ал.6 от Закона за горите (ЗГ)

   СПИСЪК на допуснати и списък недопуснати имоти за четвърто тримесечие на 2023 г.

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС ГЪРМЕН“

Държавно горско стопанство „Гърмен” е основано през 1936 г. Разположено е по южните склонове на Западните Родопи.

Релефът е планински и хълмисто-планински.

Надморската височина варира в границите от 500 до 1938 м (вр. Беслет).

Хидрографската мрежа включва река Места и притоците є Дъбнишка, Канина и др.

Общата площ на държавните горски територии е 27 748 ха, като 76% от тях са защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 75%.

Преобладават иглолистните гори от бял бор, смърч и черен бор.

Широколистните гори включват зимен дъб, бук и благун.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 48 390 куб.м.

В м. Беслет е обособен горски разсадник с площ от 47 дка.

В стопанството са обособени 3 дивечовъдни участъка – „Беслет“, „Вищерица“ и „Караорман“.

Основни видове дивеч са благородният елен, дивата свиня, сърната и заекът.

Пернатият дивеч включва глухар, яребица, планински кеклик и пъдпъдък.

От защитените видове се среща мечката, която обитава недостъпните места в района.

Сред защитените територии в стопанството с най-голямо значение са поддържаният резерват „Тъмната гора“ и буферната му зона в защитената местност Беслет, създадени с цел опазване на вековни смесени гори от смърч, ела и бук.

В района се намират и две природни забележителности – скалните образувания Каялийски скали и Козия камък.

Сред природните феномени са и скалното образувание с формата на човешка глава в м. Градище край с. Долно Дряново и живописните водопади Сини вир и Буков дол в горите над с. Ковачевица.

В с. Гърмен (кв. Заграде) могат да се видят защитените вековни дървета заградските чинари, единият от които е на над 600 години, а другият – на над 300 години. 

Сред посещаваните културно-исторически забележителности в региона са останките от Никополис ад Нестум (до с. Гърмен), един от големите римски градове по река Места, манастирската църква „Св. Неделя“ (в кв. Заграде на с. Гърмен), издигната според местна легенда на мястото на раннохристиянски манастир, разрушен при османското нашествие, архитектурно-историческият резерват с. Ковачевица от времето на Българското възраждане, както и оцелели градежи от различни епохи. 

Адрес: с. Гърмен, Област Благоевградска

ул. „Деветнадесета“ № 11

тел.: 0751/93 900

dlgarmen@abv.bg

https://dgs-garmen.uzdp.bg

Виж още