Вековни гори и лечебни води!

На стопанството

Планирано ползване на недървесни горски продукти по ГСП на територията на ТП ДГС Гърмен
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2024г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 20223 В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ГЪРМЕН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2023г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2022г.
ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2021Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДГС ГЪРМЕН
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2021г
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2019г
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2018г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС Гърмен за 2017г.