Вековни гори и лечебни води!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Гърмен
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС ГЪРМЕН”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС Гърмен“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС Гърмен”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Гърмен“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Гърмен“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2023 г.
Доклад и анализ за резултатите
Декларация към Критерий 1.8
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЪРМЕН”
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП ДГС Гърмен - 2021 г.
Политика за управление на горите.7.1
Списък на дървесни и недървесни продукти
Анализ на положителни и трицателни външни ефекти
Социална оценка
Информация за местности и подотдели в които е планирано провеждана на дейности
Политика срещу корупцията
Вътрешни правила за корупция
Вътрешни правила за разрешаване на спорове
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели на територияна на ДГС, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина -2022
ДЕКЛАРАЦИЯ към Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България.
АНАЛИЗ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
Информация за планирано ползване през 2021 г. по подотдели и местности
Анализ на проведения мониторинг 2020
Извадка от горскостопански план на ТП ДГС Гърмен
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Гърмен“ през 2019 г.
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Гърмен
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Гърмен
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС Гърмен.“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Гърмен
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Гърмен“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Гърмен срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности