Вековни гори и лечебни води!

Обявления

На основание с чл. 66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), и в изпълнение на писма с изх. № ТП-00-117/26.05.2020г. и № ТП-01-4006/17.07.2020г. на Директора на ЮЗДП ДП гр. Благоевград и писма с рег. инд. № 91-279/20.05.2020г., и рег. инд. № 70-3045/10.07.2020г., на МЗХГ относно съгласуване на продажба по ценоразпис  О Б Я В Л Е Н  И Е          На основание с чл. 66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), и в изпълнение на писма с изх. № ТП-00-117/26.05.2020г. и № ТП-01-4006/17.07.2020г. на Директора на ЮЗДП ДП гр. Благоевград и писма с рег. инд. № 91-279/20.05.2020г., и рег. инд. № 70-3045/10.07.2020г.,  на МЗХГ относно съгласуване на продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от обект с № 1911 от територията на ТП "ДГС Гърмен" през 2020г.   О Б Я В Я В А М:               1. Продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от Терирориално поделение "Държавно горско стопанство Гърмен", през настоящата седмица, както следва:   Обект № ГСУ асортимент Дървесен вид Количеств/м3   Единична цена/лв без ДДС Цена /общо/лв без ДДС   1911 Осиково             I  - клас бб 59,54 113,50 6757,79               II - клас бб 48,36 100,50 4860,18                                           Общо       107,90   11617,97     Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по български държавен стандарт /БДС/. 2. Образците на заявление и декларация  може да бъде изтеглена от интернет страниците на “ЮЗДП” ДП, гр. Благоевград - www.uzdp.bg и ТП “ДГС Гърмен” - www.dgs-garmen.com. 3. Определям срок от  3 /три/ работни дни, т.е. най - късно до сряда на седмицата следваща обявяването на наличните количества дървесина, за работа на назначаемата от мен комисия за разпределение на дървесината. В този срок комисията да изготви и ми представи за утвърждаване протокол за резултатите от работата си.             4. Заявления  в едно с декларация по образец да се подават по електронната поща на ТП "ДГС Гърмен"- dlgarmen@abv.bg и в деловодството, в срок до 10:00 часа на 20.11.2020г./петък/.             5. Да се уведомяват по електронен път в срок от 3 /три/ работни дни фирмите определени за купувачи, за срока в който е необходимо дървесината да бъде заплатена и транпортирана. Заплащането на дървесината, да се извършва по банкова сметка на: ТП “ДГС Гърмен”: IBAN: BG41 CEСB 9790 10F 6608 400, б.код: BIC: CECB  при „ЦКБ” АД, клон гр. Гоце Делчев. ДОКУМЕНТАЦИЯ