Вековни гори и лечебни води!

Обявления

На основание с чл. 66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), и в изпълнение на писма с изх. № ТП-00-117/26.05.2020г. и № ТП-01-2265(20)1/05.05.2020г. на Директора на ЮЗДП ДП гр. Благоевград и писма с рег. инд. № 91-279/20.05.2020г., и рег. инд. № 70-1946/04.05.2020г., на МЗХГ относно съгласуване на продажба по ценора  О Б Я В Л Е Н  И Е          На основание с чл. 66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), и в изпълнение на писма с изх. № ТП-00-117/26.05.2020г. и № ТП-01-2265(20)1/05.05.2020г. на Директора на ЮЗДП ДП гр. Благоевград и писма с рег. инд. № 91-279/20.05.2020г., и рег. инд. № 70-1946/04.05.2020г.,  на МЗХГ относно съгласуване на продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от обект с № 1965 от територията на ТП "ДГС Гърмен" през 2020г.   О Б Я В Я В А М:               1. Продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от Терирориално поделение "Държавно горско стопанство Гърмен", през настоящата седмица, както следва:   Обект № ГСУ асортимент Дървесен вид Количеств/м3   Единична цена/лв без ДДС Цена /общо/лв без ДДС 1965 Вищерица           I а - клас см 15,05 135,00 2031,75 I - клас см 70,80 125,50 8885,40 I - клас бб 6,47 113,50 734,35 II - клас см 30,10 110,50 3326,05 II - клас бб 3,28 100,50 329,64 Общо       125,70   15307,19   Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по български държавен стандарт /БДС/. 2. Образците на заявление и декларация  може да бъде изтеглена от интернет страниците на “ЮЗДП” ДП, гр. Благоевград - www.uzdp.bg и ТП “ДГС Гърмен” - www.dgs-garmen.com. 3. Определям срок от  3 /три/ работни дни, т.е. най - късно до сряда на седмицата следваща обявяването на наличните количества дървесина, за работа на назначаемата от мен комисия за разпределение на дървесината. В този срок комисията да изготви и ми представи за утвърждаване протокол за резултатите от работата си.             4. Заявления  в едно с декларация по образец да се подават на електронната поща на ТП "ДГС Гърмен"- dlgarmen@abv.bg, в срок до 10:00 часа на 31.07.2020г./петък/.              5. Да се уведомяват по електронен път в срок от 3 /три/ работни дни фирмите определени за купувачи, за срока в който е необходимо дървесината да бъде заплатена и транпортирана. Заплащането на дървесината, да се извършва по банкова сметка на: ТП “ДГС Гърмен”: IBAN: BG41 CEСB 9790 10F 6608 400, б.код: BIC: CECB  при „ЦКБ” АД, клон гр. Гоце Делчев. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОТОКОЛ