Вековни гори и лечебни води!

Обявления

Обявление за продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от обект с № 2112 на територията на ТП "ДГС Гърмен".ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

О Б Я В Л Е Н  И Е

         На основание с чл. 66, ал.2, т.3 и чл.71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ), и в изпълнение на писма с изх. № ТП-00-117/26.05.2020г., и писмо с изх. № ТП-01-5537(21)1/08.10.2021г. на Директора на ЮЗДП ДП гр. Благоевград и писма с рег. инд. № 91-279/20.05.2020г., и писмо с рег. инд. № 70-5149/12.11.2021г., на МЗХГ относно съгласуване на продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от обект с № 2112 на територията на ТП "ДГС Гърмен".

 

                                                                                                                     

О Б Я В Я В А М:

 

            1. Продажба по ценоразпис на строителна дървесина от категорията "едра" от Терирориално поделение "Държавно горско стопанство Гърмен", както следва:

 

Обект №

ГСУ

Сортимент

Дървесен вид

Количество

/м3/

 

Единична цена/лв без ДДС

Цена /общо/лв без ДДС

2112

Вищерица

I - клас

Бял бор

94,53

149,50

14132,24

 

 

II - клас

Бял бор

80,47

136,50

10984,16

Общо:

 

 

 

175

 

25116,40

 

Размерите на дадения вид категория и сортимент дървесина както и нейното качество са определени по български държавен стандарт /БДС/.

  2. Заинтересованите лица могат да подават Заявления в едно с декларация по образец по електронен път на електронната поща на ТП "ДГС "ДГС Гърмен"- dlgarmen@abv.bg, или на ръка в деловодството на ТП “ДГС Гърмен" на адрес с. Гърмен, ул.“Единадесета“ № 19 от 8:00 часа до 17:00 часа, в срок до пет работни дни от датата на обявяване на информацията за наличната на склад добита дървесина на интернет страницата на ТП“ДГС Гърмен“ - https://www.dgs-garmen.com и на информационното табло на стопанството, но не по - късно от 17:00 часа на 01.12.2021г. /сряда/. Образците на заявление и декларация могат да бъдат изтеглени от интернет страниците на ТП “ДГС Гърмен” www.dgs-garmen.com.

3. Фирмите следва да посочат точен адрес за кореспонденция, телефон за контакт и валиден e-mail адрес.

4. Фирмите, заявили желание за закупуване на наличната дървесина, ще бъдат уведомени  по електронен път, за количеството и стойността на дървесината, която могат да закупят, както и за срока, в който е необходимо дървесината да бъде заплатена и транпортирана.

Заплащането на дървесинатада се извършва по банкова сметка на: ТП “ДГС Гърмен”: IBAN: BG41 CEСB 9790 10F 6608 400, б.код: BIC: CECB  при „ЦКБ” АД, клон гр. Гоце Делчев.

5. Обявлението съдържащо информацията за наличната на склад добита едра строителна дървесина, която ще се продава по ценоразпис, да се изпрати за обявяване на интернет страницата на ТП“ДГС Гърмен“ - https://www.dgs-garmen.com и да се постави на информационното табло на ТП “ДГС Гърмен“ .

6. При спазване указанията посочени в т.3 от  писмо с рег. инд. № 70-5149/12.11.2021г. на МЗХГ, при наличие на подадени заявления за закупуване на дървесина от повече от 5 лица, което би довело до неефективност на организацията за транспортиране на определената равна част от дървесината, и за количества, надхвърлящи предлаганото двукратно и повече, следва да се пристъпи към откриване на търг с явно наддаване за продажба на добитата дървесина, с оглед конкурентното и пазарно определяне на цената и купувача.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ (24.11.2021)

ПРОТОКОЛ